6.jpg

توسعه فرهنگی

سرفصل های مطالعاتی به شرح زیر خواهند بود:

 •  تعریف هویت، هویت فردی، هویتهای اجتماعی( هویت قومی, هویت فرهنگی, هویت ملی)

 •  شکل گیری هویت ملی در ایران:  هویت ملی تا قبل از مشروطه، هویت ملی در دوران پهلوی اول و دوم، هویت ملی پس از انقلاب ۱۳۵۷ و اثرات هویت اسلامی سیاسی بر آن. 

 • هویت ایرانی و اسلام

 •  مدرنیته و مدرنیزاسیون:  مدرنیته و مدرنیزاسیون ، تاریخچه پیدایش مدرنیته و تحولات آن در ایران ،مدرنیته و هویت ملی در ایران

 • هویت ملی و جهانی شدن

 •   ارزیابی هویت ملی و چالشهای مرتبط با آن در ایران امروز: همبستگی اجتماعی در ایران امروز، ملی گرائی و میهن دوستی در ایران امروز، هویت ملی و هویتهای قومی و زبانی ( این موضوع با همکاری با گروه حقوق اقلیتهای قومی ایران نوین مورد بررسی قرار خواهد گرفت).

 •  راهکارها برای برون رفت از چالشها: باز تعریف هویت ملی : تاکید بر پویا بودن و قابل تغییر بودن هویتها و کثرت گرائی در هویت ها، ایجاد وفاق بین هویت ملی و هویت های قومی و زبانی، چگونگی برنامه ریزی برای اجرای راهکارها در نظام دموکراتیک آینده. ادامه ...  

بزودی مطالب لازم اضافه خواهند شد.

 
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
OIP.jpg
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Tumblr Social Icon
 • Instagram

ایران نوین

تمام حقوق ساخت سایت و مطالب آن متعلق به ایران نوین میباشد

بروز شده :  اردیبهشت۱۳۹۹ 

Copyright © 2020  Modern Iran