WhiteLogo_edited.png
 

موضوعات

استقرار نظام دموکراتیک نوین

 • پیشنهادات برای پیش نویس قانون اساسی

 • بازبینی قوانین مدنی، قوانین خانواده و ازدواج، قوانین

  جزایی، مالی

 • مطالعه مدیریت دوره انتقالی

 • مطالعه مدیریت دوره استقرار 

 • مباحث توسعه اقتصادی

 • مباحث توسعه فرهنگی و اجتماعی

 • مباحث توسعه سیاسی

 • بررسی مدیریت اجرای عدالت در مورد جنایتکاران رژیم

 • مبحث مدیریت مبارزه با فساد اقتصادی و اداری در نظام نوین

هدف غایی ما استقرار یک نظام دموکراتیک سکولار در ایران است. بدیهی است که استقرار یک نظام سکولار قدم مهم و لازمی است که ما ایرانی ها برای ساختن ایران آزاد و آباد نیاز داریم هر چند کافی نیست و در یک برنامه درازمدت بایستی به سمت ساخت ایران ایده المان حرکت کنیم. منتها ساختارهای اولیه که همان قانون اساسی و ساخنار نظام نوین است بایستی با مطالعه و دقت هر جه تمام تر پایه گذاری شود تا امکان توسعه همه جانبه کشور را در طول زمان اجازه بدهد. با مطالعه راهبردی موضوعات و معضلات اصلی جامعه و حکومت ، همانگونه که در گروه مطالعات راهبردی ایران نوین بررسی خواهد شد، میخواهیم را حل های رفع این معظلات را در نظام آینده بدست آورده و پیشنهاد کنیم.

 

برای نمونه در مبحث سکولاریسم، همانطور که میدانیم بخش اعظم مشکلات نظام فعلی بخاطر مذهبی بودن حکومت است. در یک نظام نوین سکولار، چگونه جدایی دین از سیاست را اعمال میکنیم؟ در درجه اول بایستی در قانون اساسی و قوانین مدنی و جزایی و دیگر قوانین باید این اصل تصریح و اعمال شود. این خود نیاز به مطالعات و بررسی های لازم دارد که در دوره پیشا گذار باید انجام شود  و این آن چیزی هست که ایران نوین در بخش مطالعات راهبردی در مبحث ارایه راه حل ها برای استقرار نظام نوین مورد مطالعه قرار خواهد داد. از طرفی گنجاندن اصول سکولاریسم در قوانین لازم است اما کافی نیست. بعبارتی بایستی ضامن اجرایی داشته باشد و در اجرابه آن عمل شود. اینکه مکانیسمی برای حفظ و اجرای سکولاریسم که در قانون گنجانده شده است پیش بینی شود. و این خود موضوعی برای مطالعه است. از طرفی ما برای تضمین  بقای یک حکومت سکولار نیاز به یک جامعه سکولار داریم. سکولاریته (یا لائیسیته ) ترکیه که توسط آتاتورک پایه گذاری شد، پشتیبان آن ارتش آن کشور بوده است. این سکولاریته قانونی و از بالا بدون پشتوانه مردمی ، جامعه ترکیه را منتهی کرد به وضعیت فعلی که جامعه و نظام حاکم گرایش زیادی به سمت نظام مذهبی شدن دارد.  بنا براین ما بایستی برنامه دراز مدت برای استقرار سکولاریته اجتماعی داشته باشیم و با توجه با واقعیت های ایران. این هم بخشی از مطالعات ما در ایران نوین خواهد بود.

 

هدف ما ازمطالعات راهبردی ( که میتواند بصورت مشترک با گروههای سیاسی و اجتماعی و صاحب نظران مستقل نیز انجام گیرد) ارایه درک بهتری از مسایل پیش رو، آماده شدن برای آینده و در نهایت کمک به تضمین موفقیت جنبش آزادیخواهی مردم و نظام دموکراتیک نوین است. تشکل ایران نوین بعنوان یک سازمان سیاسی در کنار مطالات راهبردی بطور عملی  هم در مرحله گذار، انتقال و استقرار نظام نوین مشارکت خواهد کرد  و اگر فعالیت آن را در دراز مدت و در نظام نوین  و در ساحت سیاسی ایران لازم و مفید تشخیص دادیم ، به فعالیت خود در جهت سعادت مردم ایران  ادامه خواهد.   

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
IranNovinLogo.jpg
OIP.jpg