WhiteLogo_edited.png
 

بزودی مطالب ارایه خواهند شد.

2671821_853.jpg
 
636762483729399912_lg.jpg

گذار از رژیم و استقرار نظام دموکراتیک آینده در ایران لزوما به خوشبختی و آبادانی میهن ما منجر نخواهد شد مگر آنکه بعضی از معضلات عمیقی مانند فساد اداری و اقتصادی درآن حل شود. بویژه هیچ برنامه اقتصادی در نظام آینده به موفقیت نخواهد رسید مگر اینکه از نظر فساد اداری و اقتصادی به بهبودی مطلوبی برسیم. بنا بر این بسیار مهم است که در مورد این معضل، ریشه های آن و نحوه برخورد با آن چاره اندیشی شود و در استراتژی دراز مدت گنجانده شود. ادامه ....

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
IranNovinLogo.jpg
OIP.jpg