بزودی مطالب ارایه خواهند شد.

 
636762483729399912_lg.jpg

گذار از رژیم و استقرار نظام دموکراتیک آینده در ایران لزوما به خوشبختی و آبادانی میهن ما منجر نخواهد شد مگر آنکه بعضی از معضلات عمیقی مانند فساد اداری و اقتصادی درآن حل شود. بویژه هیچ برنامه اقتصادی در نظام آینده به موفقیت نخواهد رسید مگر اینکه از نظر فساد اداری و اقتصادی به بهبودی مطلوبی برسیم. بنا بر این بسیار مهم است که در مورد این معضل، ریشه های آن و نحوه برخورد با آن چاره اندیشی شود و در استراتژی دراز مدت گنجانده شود. ادامه ....

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
OIP.jpg
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

ایران نوین

تمام حقوق ساخت سایت و مطالب آن متعلق به ایران نوین میباشد

بروز شده :  اردیبهشت۱۳۹۹ 

Copyright © 2020  Modern Iran