WhiteLogo_edited.png
 

دوباره میسازمت وطن

مطالعات راهبردی

+Democracy1_0.jpg
39405104_303.jpg

هدف ما مشارکت درجنبش مردم ایران جهت گذار از وضعیت موجود و ساختن ایرانی آزاد و آباد است. اما این مسئله ای بسیار پیچیده و چند وجهی است که بمنظور عملی کردن آن، بایستی به درستی و بطور کافی بررسی شود. برای نیل به این هدف و بعبارتی حل این مسئله، ما بایستی در درجه اول به درک مناسبی از شرایط موجود رسیده و معضلات مهم را تشخیص دهیم.​ مسایل و معضلات عمده ای که مطرح است را در نگاه اول به شرح زیر میتوان نام برد : نقض حقوق زنان، نقض حقوق اقلیت های قومی و مذهبی، نقض حقوق بشر، وجود حکومت مذهبی و نیاز به یک حکومت سکولار نوین،  موضوع هویت ملی،  حکومت توتالیتر کنونی  و لزوم رسیدن به یک نظام دموکراتیک نوین ، رانت خواری و فساد اقتصادی و اداری موجود و نیاز به رفع آن بمنظور کار آمدی نظام نوین، اقتصاد ویران کنونی و نیاز به بازسازی و توسعه اقتصاد، معضلات فرهنگی و اجتماعی موجود مانند گسترش فراگیر اعتیاد  و نیاز به برنامه ریزی برای رفع معضلات در نظام نوین.

مطالعه این مسائل در دوره پیش از گذار از رژیم حاکم، یعنی در حال حاضر،  به دلایل زیر مهم است :

اگر به مراحل تغییر رژیم و استقرار نظام دموکراتیک نوین بعنوان یک پروژه نگاه کنیم برای موفقیت این پروژه در درجه اول بایستی شناخت درستی از اهداف پروژه داشته باشیم. نیاز ما به تغییر برای چیست؟ با نگاهی به تاریخ صد ساله اخیر و از دوره مشروطیت به این طرف، علیرغم تمام فراز و نشیب هایش و تمام تجربه های کسب کرده ، مردم ایران هنوز به خواسته هایشان نرسیده اند. اما این خواسته های بر آورده نشده چیست؟ میتوان اینها را نام برد: یک نظام مردم سالار که در آن دین و سیاست جدا باشند، که در آن حقوق بشر بر آورده شود از جمله حقوق زنان و اقلیت های قومی و مذهبی، که آزادی سیاسی داشته باشند، که اقتصاد پویا و رفاه شایسته ای داشته باشند، که در آن رانت خواری و فساد اقتصادی و مالی نبوده و عدالت اجتماعی و اقتصادی برقرار باشد، و اینکه ایران بعنوان یک ملت در جهان ارج و قرب و عزت شایسته اش را دارا باشد ومردم ایران به ایرانی بودن خود افتخار کنند و جامعه ای سرزنده و شاد و پویا داشته باشیم. بنا براین از وضعیت موجود  که به دلایل شرح داده در بالا بهیچوجه مطلوب مردم نیست میخواهیم به شرایط مطلوب مورد نظر ذکر شده برسیم و این مستلزم تغییر رژیم کنونی و استقرار نطام نوین میباشد و اینکه نظام نوین در رسیدن به اهدافش و بر آورده کردن خواسته های مردم موفق باشد. بعبارتی تغییر رژیم شرط لازم است اما کافی نمیباشد و مابایستی با برنامه ریزی موفقیت نظام دموکراتیک نوین را هر جه بیشترتر تضمین کنیم. بعنوان نمونه رانتخواری و فساد اقتصادی و اداری  درسطح و عمق وسیعی در ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ما ریشه دوانده است. در فردای سرنگونی رژیم، درست است که دیگر نظام سابق وجود ندارد و بنا بر این منشا بسیاری از رانتخواری ها از بین میرود ولی دیدگاه رانتخواری در لایه های مختلف جامعه کما بیش وجود دارد و میتواند در نظام جدید خود را باز تولید کند. فساد اقتصادی و ادرای میتواند نظام نوین را به شکست بکشاند.  بعنوان نمونه کشور رومانی بعد از سرنگونی چائوشسکو و علیرغم یک نظام دموکراتیک، عمدتا بخاطر فساد نهادینه شده ، شدیدا از این مسیله آسیب دیده است و نتوانست اهداف انقلاب خود را محقق سازد. همینگونه است مبحث سکولاریسم و جدایی دین و سیاست و اینکه باید از همین حالا مطالعه شود که چگونه میخواهیم جدایی دین از سیاست را اعمال و اجرا کنیم، چگونه آنرا در قانون اساسی بگنجانیم، چگونه آنرا در قوانین مدنی و جزایی و مالی وغیره اعمال کنیم و مهمتر از آن چگونه حافظ آن باشیم و بعبارتی پشتوانه عملی برای اینکه کشور سکولار بماند چیست؟ برای نمونه ارتش حافظ لائسیته قانون اساسی در ترکیه میباشد و در عمل هم در این زمینه دخالت کرد در نظام نوین جدید، چگونه میخواهیم سکولاریسم را تضمین و حمایت کنیم؟ اگر پس مانده های رژیم کنونی با امکانات مالی که اندوخته اند و بخواهند از این طریق بگونه ای خود را در سیستم پارلمانی وارد کنند و قوانینی بر ضد سکولاریسم بخواهند تصویب کنند چگونه با آن برخورد خواهد شد؟ اینکه بایستی همه این مسایل را پیش بینی کرد و از قبل برای آن برنامه ای ریخت مثلا به گونه ای در پیش نویس قانون اساسی مواردی را گنجاند که راه را برای انحراف های بعدی مشکل سازد.  بنا براین مهم است که ما در دوره پیشا گذر یعنی در حال حاضر معضلات را تشخیص داده، ریشه یابی کنیم، راه حل های لازم را جهت اجرا در نظام نوین تدوین کنیم. همینطور، در جهت سرنگونی رژیم ما بایستی مطالعات لازم را انجام دهیم، از تحولات و انقلاب های گذشته درسهای لازم را بگیریم نقاط قوت و ضعف رژیم را بفهمیم و همینطور نقاط قوت و ضعف خود را فهمیده و در جهت رفع نقاط ضعف خود عمل کنیم و ....

 بنابراین در ایران نوین ما به این نتیجه رسیدیم که نیاز به مطالعات راهبردی در زمینه های نام برده شده داریم تا از طریق آن استراتژی لازم جهت تغییر رژیم و استقرار نظام نوین را تدوین کرده و به مرحله اجرا بگذاریم. در نمودار زیر اینرا نشان داده ایم:

 
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
IranNovinLogo.jpg
OIP.jpg